Persberichten

Persbericht 26-01-2021

Dorpshuis Trefpunt Zandpol krijgt donatie van €250,00 van DSM 

Zandpol
Dorpshuis Trefpunt in Zandpol heeft van DSM €250,00 gekregen.

Dorpshuis Trefpunt heeft dit geld geïnvesteerd in een nieuwe (flessen/wijn) koelkast. Afgelopen jaar zijn er de nodige verbeteringen aangebracht met het oog op duurzaamheid en een nieuwe, zuinigere koelkast stond nog op het lijstje. 

De bijdrage van DSM beschouwt het bestuur als een erkenning van het werk, dat zij voor de gemeenschap verricht: het in stand houden van een goed functionerend dorpshuis, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar activiteiten kunnen ontplooien, en in goede verstandhouding met elkaar kunnen leven. Het dorpshuis is DSM dan ook zeer erkentelijk voor haar steun.

Dorpshuis Trefpunt Zandpol krijgt donatie VSBfonds van € 10.000,=

Zandpol  –  Dorpshuis Trefpunt in Zandpol krijgt van het VSBfonds een donatie van €10.000,= ten behoeve van het verbeteren van het dorpshuis en ten behoeve van de inrichting van het gebouw. Die inrichting betreft onder andere de aanschaf van een nieuwe keuken, nieuw meubilair, de plaatsing van zonnepanelen, de aanschaf van een nieuwe licht- en geluidsinstallatie, computers, laptops, e.d.  Binnen enkele weken wil het dorpshuis van start gaan met deze werkzaamheden. Omdat het om grote uitgaven gaat, die financieel gezien de normale exploitatie van het dorpshuis te boven gaan, is de gift van het VSBfonds meer dan welkom.
 
VSBfonds is een van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. De inkomsten die jaarlijks vrijkomen uit het vermogensfonds geeft het fonds een maatschappelijke bestemming. In de afgelopen vijfentwintig jaar steunde het fonds zo’n 40.000 projecten, samen goed een donatiebedrag van € 700 miljoen. Het fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien Dit doet het fonds door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het VSBfonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen.                                                                                                                                                      
De bijdrage van het VSBfonds beschouwt het bestuur als een erkenning van het werk, dat zij voor de gemeenschap verricht: het in stand houden van een goed functionerend dorpshuis, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar activiteiten kunnen ontplooien, en in goede verstandhouding met elkaar kunnen leven. Het dorpshuis, en zeker alle gebruikers, die regelmatig van de accommodatie gebruik maken, zijn het fonds dan ook zeer erkentelijk voor haar steun.
 
Met vriendelijke groet,
 
Natascha Moraal

Dorpshuis Trefpunt Zandpol krijgt van RC Maagdenhuis en Brentano Steun des Ouderdoms een donatie van € 4.000,=

Zandpol  –  Dorpshuis Trefpunt in Zandpol krijgt van het RC Maagdenhuis en van de stichting Brentano Steun des Ouderdoms een donatie van  €  4.000,= ten behoeve van het verbeteren van de keuken in het dorpshuis en ten behoeve van de aanschaf van een computer en tablets. Met deze donatie wil het dorpshuis de mogelijkheden voor kwetsbare ouderen om van de open eettafel in het dorpshuis gebruik te maken verbeteren, en kan er gestart worden met computerlessen voor ouderen.  
 
Binnen enkele weken wil het dorpshuis van start gaan met deze werkzaamheden. Omdat het om grote uitgaven gaat, die financieel gezien de normale exploitatie van het dorpshuis te boven gaan, is de gift van beide fondsen meer dan welkom.
 
Het RC Maagdenhuis en de stichting Brentano Steun des Ouderdoms zijn fondsen die zich ten doel stellen om de positie van kwetsbare ouderen in onze samenleving te verbeteren. Jaarlijks ondersteunen de fondsen tientallen initiatieven in heel ons land, die bijdragen aan deze doelstelling.                                                                                                                                
De bijdrage van deze fondsen beschouwt het bestuur als een erkenning van het werk, dat zij voor de gemeenschap verricht: het in stand houden van een goed functionerend dorpshuis, waarin zeker ook kwetsbare ouderen in het dorp elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar activiteiten kunnen ontplooien, en waar nodig zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Het dorpshuis, en zeker alle ouderen, die regelmatig van de accommodatie gebruik maken, zijn de fondsen dan ook zeer erkentelijk voor hun steun.